Riistanhoitoyhdistykset ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on laissa säädettyjä julkisia hallintotehtäviä ja muita tehtäviä, joihin myös viestintä kuuluu. Riistanhoitoyhdistyksillä on aina hallitus ja toiminnanohjaaja, joka on työsuhteessa yhdistykseen. Yhdessä hallitus ja toiminnanohjaaja vastaavat riistanhoitoyhdistysten viestinnästä.

Riistanhoitoyhdistyksessä voidaan sopia, että joku muu yhdistyksen jäsen voi hoitaa viestintää tai jotakin sen osa-aluetta. Vastuu viestinnästä säilyy kuitenkin aina hallituksella ja toiminnanohjaajalla. Riistanhoitoyhdistysten viestintää ohjaa niiden asema julkisoikeudellisina yhdistyksinä. Kun riistanhoitoyhdistyksen toimi- tai luottamushenkilönä annetaan lausuntoja tai kommentoidaan, edustetaan samalla paikallista riistahallintoa. Tällöin kielenkäytöltä edellytetään selkeyttä, asiallisuutta ja ymmärrettävyyttä.

Viestinnällä on merkittävä rooli riistanhoitoyhdistysten toiminnassa. Riistanhoitoyhdistysten viestintä on esimerkiksi:

  • lakisääteistä tiedottamista ampumakokeista ja metsästäjätutkinnoista
  • riistanhoitoyhdistyksen sisäistä viestintää
  • metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tiedotusta ja viestintää
  • viestintää ulkopuolelle medioiden suuntaan

Riistanhoitoyhdistysten viestinnässä tulee ottaa huomioon asiakirjojen salassapitoa ja julkisuutta koskevat määräykset.

Viestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä tarkoittaa riistanhoitoyhdistyksen viestintää jäsenilleen ja viestintää esimerkiksi hallituksen ja toiminnanohjaajan kesken. Ulkoinen viestintä taas on paikallisella ja valtakunnallisella tasolla tapahtuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on tuoda esille esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen ajankohtaisia asioita ja lisätä tunnettuutta. Raja sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä ei ole toki niin tarkka vaan esimerkiksi julkinen tiedotuskanava kuten Facebook tai verkkosivut voivat yhtä aikaa palvella niin riistanhoitoyhdistyksen jäseniä kuin muitakin riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita.

Riistanhoitoyhdistyksen viestinnän aiheet ovat monipuolisia ja tarjoavat tarttumapintaa niin jäsenille kuin muillekin riista-asioista kiinnostuneille. Metsästyskauden alussa voidaan kertoa alueen riistatilanteesta ja muistuttaa metsästykseen liittyvistä eettisistä ohjeista ja hyvistä metsästäjätavoista. Paikallisesti kiinnostavia asioita ovat myös esimerkiksi riistalaskennat ja riistanhoitoyhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet. Kannattaakin tuoda rohkeasti esille mukavia hetkiä ja onnistumisen kokemuksia riistanhoitoyhdistyksen toiminnan parissa. Viestimällä saadaan niin porukka mukaan talkoisiin kuin innostettua uusia harrastajia metsästyksen pariin. Samalla luodaan kuvaa metsästäjistä ja metsästyksestä harrastuksena.

Viestintä on siis toisaalta riistanhoitoyhdistysten arkipäivää ja yhtäältä kiinteä osa strategiaa ja johtamista. Se on myös keskeinen osa julkisen toiminnan avoimuutta. Riistanhoitoyhdistyksissä käytetään julkista valtaa ja avoimella viestinnällä tehdään toiminta läpinäkyväksi ja samalla lisätään toiminnan hyväksyttävyyttä.