Då planeringen av kommunikationen är i skick, gäller det att fundera på själva genomförandet. Grunden till en lyckad kommunikation är interaktion samt att föra fram saker på ett begripligt sätt och via olika kanaler. Till en lyckad kommunikation hör också att informera i god tid.

Interaktion i kommunikationen skapas genom att:

  • samla in respons på exempelvis informationen
  • fråga jaktvårdsföreningens medlemmar på vilket sätt de skulle vilja få information om föreningens verksamhet
  • lära sig och få information om kommunikation till exempel från andra föreningar

Övriga redskap för en lyckad kommunikation:

  • kommunikationsrutiner: klara ansvarsområden för informerandet, en bra kommunikationsplan och kommunikationsklocka
  • rikta in kommunikationen till dem som berörs av frågan
  • var ute i god tid

Kortfattat och begripligt

Oberoende om det är fråga om ett pressmeddelande, e-postmeddelande eller en tidningsartikel, är det skäl att komma ihåg att ett bra budskap är kort och koncist.

Till exempel ett pressmeddelande byggs upp runt ett huvudbudskap. Med huvudbudskap avses en mening som sammanfattar det väsentliga budskapet på ett begripligt sätt. När du skriver ett pressmeddelande eller en artikel till webbplatsen är det viktigt att tänka på att det i en text ryms ett huvudbudskap. Skriv artikeln så att du börjar med det viktigaste och placerar de mindre viktiga punkterna i slutet.

Fakta som grund

Kommunikation ska alltid grunda sig på fakta. Det här gäller för intervjuer, pressmeddelanden eller skrivelser på sociala medier. Till exempel i en intervjusituation behöver du inte svara på spekulationer. Vid behov kan du fråga om du kan ringa upp senare angående frågan, och på så vis få tid att reda ut saken. Om möjligt är det bra att förbereda sig för intervjun och söka upp tilläggsinformation, som till exempel fakta, siffror och bakgrundsinformation, i skriftlig form för journalisten.

Det är skäl att undvika ironi och mångtydighet i kommentarerna, om det finns en risk att mottagaren förstår budskapet fel.

Bra kommunikation är saklig, öppen, ges vid rätt tidpunkt, är aktiv och faktabaserad!