Förord

Jaktledarens grundkunskaper är ett utbildningsmaterial med målsättningen att underlätta jaktledarens arbete. Jaktledaren har en mycket ansvarsfull uppgift som kräver insikter i bland annat juridik, biologi, etik och ledarskap. Det här materialet ger information om några av de grundläggande frågorna.

Utbildningsmaterialet omfattar en beskrivning av organisationen och de olika faserna knutna till skötseln av ett klövviltbestånd, de olika uppgifterna rörande säkerhet och ordergivning under klövviltjakt, samt beskrivning av mekanismerna som styr ett bestånds utveckling beroende av vilken viltart det handlar om. Materialet är uppdelat i sex delar:

Jaktledning

Älgens beståndsvårdssystem

Älgens biologi

Vitsvansviltets biologi

Rådjurets biologi (på kommande)

Dovviltets biologi (på kommande)

Jaktledarens grundkunskaper har producerats av projektet Utvecklandet av hjortdjurens beståndsvård (Hirvieläinten kannanhoidon kehittäminen) vid Finlands viltcentral, med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

 

Mikael Wikström

Finlands viltcentral