Skogsvårdsmetoder på älgarnas vinterbetesområden

På plantbeståndsnivå

 • Det viktigaste är att hålla det odlade trädslaget tillräckligt tätt, tills plantbeståndet har vuxit förbi älgskaderisken (genomsnittlig höjd över fem meter)
 • Avlägsna lövträd som skuggar tallarna

På kommunnivå

 • Ju mer lämplig föda för älg som finns, desto mindre är sannolikheten att ett enskilt träd blir ätet – undvik onödig uppstädning och avlägsna endast lövträd som stör tallbeståndets utveckling
 • För att uppnå fördelarna med att spara föda förutsätts samarbete mellan flera skogsägare

Förnyelse av skog

Tall

 • Lämna stora aspar som naturvårdsträd eller alternativt ringbarka dem innan de fälls
 • Välj sådd eller naturlig förnyelse
 • Sträva efter ett plantbestånd med minst 4 000–5 000 tallplantor/hektar, för att det ska finnas skademarginal

Vårtbjörk

 • På vinterbetesområden rekommenderas inte förnyelse av vårtbjörk
 • Vid förnyelse rekommenderas skyddsmetoder som till exempel stängsel

Tidig röjning av plantbestånd

 • Välj brunnsröjning
 • Lämna kvar lövträd i plantbeståndet, om det inte stör huvudträdslaget (i tallbestånd avlägsnas lövträd som skuggar och växer för nära tallplantorna)
 • Minska inte tätheten av det huvudsakliga trädslaget, utom vid eventuella såddruggar
 • Odla gran tillsammans med lövträd i två skikt

Plantskogsgallring

 • Gallra plantbeståndets huvudträdslag då den dominerande höjden når över fem meter
 • Låt inte lövträden bli högre än tallplantorna
 • Avlägsna inte träd som har älgskador förrän den dominerande höjden på plantbeståndet når över fem meter och passerar älgskaderisken
 • Spara lövträd som inte försämrar tillväxten för barrträden
 • Odla gran tillsammans med lövträd i två skikt

Förröjning och gallring

 • Avlägsna endast underväxande träd runt gagnvirkesbeståndets stammar
 • Spara underväxt och buskar i luckor -> skydd även för småvilt
 • Genomför gallring av tall och björk under vintern

Ökning av föda med andra metoder

 • Sträva efter att spara naturlig föda för älgarna utanför skogsbruksmarken
 • Undvik onödig uppstädning i olika kantzoner

Övriga skyddsmetoder och skadeersättning

 • Granska riskutsatta plantbestånd och använd vid behov avskräckningsmedel
 • Om ett plantbestånd har skadats avsevärt, sök ersättning från Finlands skogscentral

Bild 23. Det viktigaste är att hålla det odlade huvudträdslaget tillräckligt tätt, tills den dominerande höjden för plantbeståndet når över fem meter! Genom att spara under fem meter höga lövträd i alla faser av skogsvården minskas dessutom sannolikheten för en enskild planta att bli äten.