Bland huvudträdslagen har i synnerhet odlingen av vårtbjörk minskat: i slutet av 1990-talet planterades 13 000 hektar björk per år, men som minst, i början av 2010-talet, 2 500 hektar per år (graf 2). Under de senaste åren har odlingen av björk ökat något och är nu uppe i 3 500 hektar/år, men av den totala mängden skogsodling har den relativa andelen björk minskat från 11 procent till 3,5 procent (graf 2).

Graf 2. Förändringar i skogsodlingarna i Finland 1996–2017. Odlingen av björk har proportionellt sett minskat mest.

Vårtbjörk är omtyckt föda för älgen och vid odling är det skäl att noga överväga platsen – förnyelse av vårtbjörksbestånd rekommenderas inte på vinterbetesområden för älg 108. Om man känner till att ett område används av älgar som vinterbete, lönar det sig att välja ett annat huvudträdslag eller förbereda sig på att skydda plantbeståndet med stängsel. Även vid förnyelse av björk kan man påverka älgskaderisken genom mängden plantor, men det kan vara utmanande att odla vårtbjörk genom naturlig förnyelse eller sådd, eftersom frodiga marker lätt blir övervuxna av gräs. Den rekommenderade planteringstätheten däremot är endast 1 600 plantor per hektar 108, vilket gör att älgarna kan orsaka relativt stora skador. Om det växer vårtbjörk på området, kan mängden frösådda plantor enkelt ökas även på planteringsområdet. Risken för älgskador är mindre i närheten av bebyggelse och livligt trafikerade vägar 60 och 81. Därför kan man på områden med måttlig älgtäthet överväga odling av vårtbjörk.

Bild 17. På älgarnas vinterbetesområden rekommenderas inte odling av vårtbjörk och specialträd. Om man ändå väljer odling av dessa trädslag är det skäl att förbereda sig på att skydda området med stängsel.