Inledning

Skogsbruket och skogsindustrin har varit, och kommer även i framtiden att vara, av stor samhällsekonomisk betydelse i Finland. Samtidigt har användningen av skogarna i turism- och rekreationssyfte ökat jämfört med tidigare 37.

Älgen är det mest betydande viltet i Finland, mätt i såväl köttmängd 48 som i antalet dagar använda för jakt 100. Å andra sidan orsakar älgarna skador för skogsindustrin t.ex. 1 och 93, vilket leder till livliga diskussioner 41. Diskussionen om de skador älgarna orsakar skogsbruket handlar till största delen om regleringen av älgstammen. Genom att reglera älgstammen kan man inverka på älgskadorna, men finns det någonting annat man kan göra?

I det här undervisningsmaterialet behandlas frågan ur flera olika synvinklar. Antalet älgar kan regleras genom jaktbeskattning och mängden föda för älgarna kan man påverka genom skogsvård. Hurdana skogsvårdsmetoder kan man vidta för att minska älgskadorna i första hand på utmanande vinterbetesområden? Hurdan inverkan har tillgången på föda på uppkomsten av skador? Vilka skyddsmetoder kan man använda för att minska skadorna och hur ser systemet för skadeersättning ut?

Med önskan om trevliga studiestunder och omsättning av teori till praktik!

Utbildningsmaterial om hur man kan minska skogsskador orsakade av älg har utarbetats även tidigare. Det här materialet är det första som är tillgängligt avgiftsfritt. Motiveringar till behovet av utbildningsmaterialet finns bland annat i förvaltningsplanen för älgstammen 65 i avsnittet om åtgärder för att förebygga skador av älg:

  • I skogsplaneringen beaktas den beräknade risken för älgskador i området och ges anvisningar om skogsvårdsåtgärder som siktar på att förebygga älgskador.
  • Rådgivningen som syftar till att förebygga älgskador utvecklas genom att i samarbete med olika aktörer skapa en webbplats med fokus på förebyggande av älgskador.

Utbildningsmaterialet har utarbetats som en del av det av jord- och skogsbruksministeriet finansierade utvecklingsobjektet för stamskötsel av hjortdjur. Det har gjorts i samarbete med Finlands viltcentral (Eerojuhani Laine, Niko Teikari och Mikael Wikström) och Finlands skogscentral (Eljas Heikkinen). Ett stort tack även till forskarna Juho Matala och Ari Nikula på Naturresursinstitutet som är insatta i älgskadefrågor och har kommenterat utbildningspaketet.