Metsänhoidon keinot hirvien talvilaidunalueilla

Taimikkotaso

 • Tärkeintä on pitää kasvatettava puulaji riittävän tiheänä, kunnes taimikko on kasvanut hirvivahinkoriskin ohi (valtapituus yli 5m)
 • Poista mäntyjä varjostava lehtipuusto

Kuntataso

 • Mitä enemmän hirvelle soveliasta ravintoa on tarjolla, sitä pienempi on yksittäisen puun todennäköisyys tulla syödyksi – vältä turhaa siistimistä ja poista vain männyn kasvatusta häiritsevä lehtipuusto
 • Hyöty ravinnon säästämisestä edellyttää usean metsänomistajan yhteistyötä

Metsän uudistaminen

Mänty

 • Jätä suuret haavat säästöpuiksi tai vaihtoehtoisesti kaulaa ne ennen kaatamista
 • Suosi kylvöä tai luontaista uudistamista
 • Pyri saamaan taimikkoon vähintään 4 000–5 000 männyn tainta/hehtaari, jotta taimikossa on särkymävaraa

Rauduskoivu

 • Talvilaidunalueilla rauduskoivulle uudistamista ei suositella
 • Muutoin varaudu järeisiin suojauskeinoihin, kuten aitaamiseen

Taimikon varhaisperkaus

 • Suosi reikäperkausta
 • Jätä taimikkoon lehtipuuta, jos se ei haittaa kasvatettavaa pääpuulajia (mäntytaimikossa poista mäntyjä varjostava, sekä liian lähellä kasvava lehtipuusto)
 • Älä vähennä pääpuulajin tiheyttä, paitsi mahdollisissa kylvötuppaissa
 • Suosi kuusikon kasvattamista lehtipuuston kanssa kaksijaksoisena

Taimikon harvennus

 • Harvenna taimikon pääpuulaji 5 metrin valtapituudessa
 • Älä päästä lehtipuita männyntaimia pidemmäksi
 • Älä poista hirven vioittamia puita, ennen kuin taimikko ohittaa hirvivahinkoriskin yli 5 metrin valtapituudessa
 • Säästä havupuiden kasvua haittaamaton lehtipuusto
 • Suosi kuusikon kasvattamista lehtipuuston kanssa kaksijaksoisena

Ennakkoraivaus ja harvennushakkuu

 • Poista vain ainespuuston tyvillä kasvavat alikasvospuut
 • Säästä alikasvospuut ja pensaat aukko­paikoissa -> suojaa myös pienriistalle!
 • Suorita mänty- ja koivuleimikoiden harvennus talvikautena

Ravinnon lisääminen muilla keinoilla

 • Pyri säästämään hirvelle luontaista ravintoa metsätalousmaan ulkopuolella
 • Vältä turhaa siistimistä erilaisissa reunavyöhykkeissä

Muut suojauskeinot ja vahingonkorvaus

 • Tarkkaile riskialttiita taimikoita ja turvaudu tarvittaessa karkoteaineiden käyttöön
 • Jos taimikko on merkittävästi vahingoittunut, hae korvausta Suomen metsäkeskukselta

Tiheä nuori männyntaimikko, jossa on lehtipuustoa seassa.

Kuva 23. Tärkeintä on pitää kasvatettava pääpuulaji riittävän tiheänä, kunnes taimikko ohittaa hirvivahinkoriskin yli 5 metrin valtapituudessa! Lisäksi alle 5 metrisen lehtipuuston säästäminen kaikissa metsänhoidon vaiheissa vähentää yksittäisen taimen todennäköisyyttä tulla syödyksi (kuva: Mikael Laine).