Uppskattningarna av älgstammen hör till Naturresursinstitutets uppgifter. Stamuppskattningen bygger bland annat på jägarnas uppskattningar av den återstående stammen efter jaktsäsongen, på älgobservationer som registrerats i samband med jakten, på statistiken över trafikolyckor och på flyginventeringar 57.

De regionala viltråden, som består av representanter från olika samhällsinstanser, fastställer målramarna för älgförvaltningsområdena för tre år åt gången. Finland är indelat i 59 älgförvaltingsområden, som används vid fastställandet och uppföljningen av målen för älgstammen 65. Dessa mål omfattar stammens täthet samt könsfördelning och åldersstruktur.

Ett regionalt viltråd består av sex representanter från regionens jaktvårdsföreningar samt en representant vardera från landskapsförbundet, NTM-centralen, Finlands skogscentral och en regionalt betydelsefull markägarorganisation. Det är skäl att observera att cirka 40 procent av jägarna är markägare och tillsammans med sina familjer äger de cirka 9,6 miljoner hektar skog 100.

Utgående från de mål som har fastställts för ett älgförvaltningsområde planerar jaktvårdsföreningarna beskattningen tillsammans för förvaltningsområdet och därefter planerar varje jaktvårdsförening jakten för sitt eget område. De som söker jaktlicens gör sina ansökningar utgående från planerna och Finlands viltcentral strävar genom sina licensbeslut efter att säkerställa att målen uppnås. Licenshavarna omsätter licensbesluten i praktiken och beskattningen av älgstammen utförs slutligen av jaktföreningar och jaktsällskap runtom i Finland. Man följer årligen upp hur målen nås och vid behov görs korrigeringar i beskattningsplanen.

Älgstammen regleras huvudsakligen genom jakt och utan jakten vore älgstammen mycket större än den är i nuläget. Hur stor är då en lagom stor älgstam? Som ovan konstaterats fastställs målnivån för älgstammen som en kompromiss mellan flera intressentgrupper, varvid möjligheten till skogsbruk tryggas, utan att för den skull glömma älgens övriga värden. Med beskattningen av älgstammen strävar man efter att nå dessa mål inom den gemensamt fastställda ramen för älgstammen.

Älg jägaren står i vakten.

Bild 2. Storleken på älgstammen regleras genom jakt. Om älgstammen är för tät kan man inte nödvändigtvis genom skogsvård tillräckligt effektivt påverka mängden skogsskador älgarna orsakar.