Kaadettua karhua kannetaan
Kuva: Hannu Huttu

Metsästyksen johtamisen säädöstaustaa:

 

Metsästyslaki 30 §

Metsästyksen johtaja

Hirvieläimen pyyntiluvan sekä suden, karhun, ahman ja ilveksen poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Metsästykseen osallistuva henkilö on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään metsästyksen johtajan ja varajohtajien nimeämisestä, näiden ilmoittamisesta asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle, läsnäolosta metsästystapahtumassa sekä metsästyksen johtajan tehtävistä.

 

Metsästysasetus 23 §

Metsästyksen johtajan tehtävät

…Karhun, suden, ahman ja ilveksen metsästyksen johtajan tulee:

1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;

2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä;

3) huolehtia, että poikkeusluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.

Suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poikkeusluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.

Seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen johtajan tai varajohtajan oltava läsnä. Metsästyksen johtajan tai varajohtajan ei kuitenkaan ole oltava läsnä, jos metsästys tapahtuu vahtimalla. Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan metsästystapahtumaa, jossa on läsnä useampi kuin yksi metsästäjä.

 

Suurpetometsästyksen johtaminen käytännössä

Metsästyksen johtajan tulee:

  • Perehtyä huolella poikkeuslupapäätökseen ja siinä mainittuihin ehtoihin
  • Suunnitella turvallinen pyyntitapahtuma
  • Antaa pyyntiin selkeät ohjeet, joita jokaisen tulee noudattaa
  • Ohjeistaa selvästi, mihin yksilöihin pyynti kohdistetaan
  • Antaa sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua varten tarkat ohjeet
  • Varmistaa, että pyyntiin osallistuvat täyttävät metsästyslain ja sen nojalla annetut säädökset (aseet, patruunat, ampumakokeet jne.)
  • Varmistaa, että pyynnissä käytetään vain metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä sallittuja pyyntivälineitä ja -menetelmiä
  • Varmistaa, että pyynnissä muutoin noudatetaan mitä metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä määrätään
  • Hoitaa poikkeusluvan ehtojen mukaiset tarpeelliset ilmoitukset luvansaajalle

Jokainen pyyntiin osallistuva vastaa omasta toiminnastaan.

Lainsäädäntö suurpetojen metsästyksen johtamisesta on lähes identtinen hirvieläinten metsästyksen johtamiseen verrattuna. Hirvieläinten metsästyksen johtamisen käytännöt ovat oikea tapa johtaa myös suurpetojen metsästystä. Suurpetojen metsästyksen johtajien kannattaakin tutustua myös Hirvieläinten metsästyksenjohtajien koulutusmateriaalina toimivaan: Hirvieläinten metsästyksenjohtajien perustaidot -kurssiin.

Katso koulutustallenne karhunmetsästyksen johtajille ja luvansaajille 2021 järjestetystä etäkoulutuksesta. Video käynnistyy klikkaamalla play-painiketta. Koulutuksen kesto on yli tunnin mittainen, joten odota hetken aikaa ennen kuin video alkaa pyörimään.