Jaktvårdsföreningen som arbetsgivare

Preview

 

Under den här lektionen granskar vi jaktvårdsföreningen som arbetsgivare samt tillhörande förpliktelser. Vad betyder arbetsavtalsförhållande vid jaktvårdsföreningen och vilka är jaktvårdsföreningens arbetsgivaråtaganden?

Arbetsgivaråtaganden

Jaktvårdsföreningen har en verksamhetsledare som är anställd i arbetsavtalsförhållande (19 § i viltförvaltningslagen)

Också det arbete som jaktvårdsföreningens funktionärer utför anses ske i arbetsavtalsförhållande (t.ex. examinatorer för jägarexamina och skjutprov). Det är skäl för jaktvårdsföreningen att observera de arbetsgivaråtaganden som gäller för arbetsavtalsförhållanden.

Arbetsgivaråtaganden:

 • Arbetsavtal
 • Försäkring av arbetstagaren
 • Löneutbetalning med arbetsgivaravgifter
 • Arbetsledning
 • Arbetsredskap
 • Arbetarskydd (skyddsutrustning, t.ex. hörselskydd)
 • Ordnande av företagshälsovård

För jaktvårdsföreningens arbetsgivaråtaganden ansvarar styrelsen tillsammans med verksamhetsledaren. Viktiga lagar ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel är till exempel arbetsavtalslagensemesterlagenbokföringslagenbokföringsförordningenlag om förskottsuppbörd och förordning om förskottsuppbörd.

Arbetsgivarens skyldigheter vid utbetalning av lön och arvode:

 • Ta ut förskottsinnehållning
 • Betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift)
 • Teckna arbetspensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och grupplivförsäkring för arbetstagarna
 • Lämna in deklaration av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration)
 • Lämna in årsanmälningar till skatteförvaltningen och försäkringsbolag

Finlands viltcentrals jvf-ansvarig för statsbidrag och tillsyn ger råd och anvisningar till jaktvårdsföreningarna i frågor förknippade med löneutbetalning. Teamet för statsbidrag och tillsyn utarbetar modellblanketter och erbjuder mallar för löneberäkningar.

Teamet för statsbidrag och tillsyn nås per mejl på adressen rhy.taloustuki@riista.fi.