Jaktvårdsföreningarnas uppgifter del 1

Preview

 

Under föregående lektion granskades jaktvårdsföreningen som offentligrättslig förening, vars verksamhet omfattas av olika lagar och författningar. Under lektionen nämndes också jaktvårdsföreningarnas verksamhet i relation till utövning av offentlig makt och föreskrifter i anknytning till detta. Ämnet för den här lektionen är jaktvårdsföreningens verksamhet i synnerhet ur synvinkeln för viltförvaltningslagen. Synvinkeln är alltså endast jaktvårdsföreningarnas i lag stadgade uppgifter och därtill övrig lagstiftning i anknytning till uppgifterna.

 

Jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter kan indelas i lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter. I jaktvårdsföreningens lagstadgade uppgifter ingår inte intressebevakning.

Offentliga förvaltningsuppgifter i 14 § 1 mom. i viltförvaltningslagen:

 1. att anordna skjutprov och jägarexamina (se skjutprov i jaktlagen och ordnande av jägarexamina i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift)
 2. deltagande i terränggranskningar (se riistavahinkolaki 25 §25 § i viltskadelagen )
 3. att bistå de myndigheter som svarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen vid övervakning av jakten
 4. övriga offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jaktvårdsföreningen med stöd av denna eller en annan lag
 • Ampuma-aselainIntyg enligt 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1988) från och med 13.6.2011.

För skötseln av uppgifterna kan ges noggrannare föreskrifter genom förordning av statsrådet.

För jaktvårdsföreningarna har därtill fastställts övriga uppgifter i 14 § 2 mom. i viltförvaltningslagen.

Övriga uppgifter:

 1. att främja hållbar vilthushållning
 2. att främja hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt
 3. att främja viltvården, viltbeståndens hållbarhet och livskraft, skötseln av viltets livsmiljöer och förebyggandet av skador som orsakas av viltet
 4. att producera expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakten, vilthushållningen och viltet samt att ge information och sköta kommunikationen i fråga om dessa tjänster
 5. att utföra andra uppgifter som föreskrivits för jaktvårdsföreningen eller som åläggs den av jord- och skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral

Närmare bestämmelser om skötseln av de uppgifter som nämns ovan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter som nämns ovan och andra uppgifter och föreskrifter i anknytning till dem granskas noggrannare under följande lektion.

 

Experttjänster producerade av jaktvårdsföreningarna

I viltförvaltningens motiveringsdel ges noggrannare information om vilka de experttjänster är som jaktvårdsföreningarna bör producera. De så kallade aktiva till viltet knutna experttjänster som jaktvårdsföreningarna producerar är till exempel högviltshandräckningen och viltskadevärderingen.

I samband med högviltshandräckningen utför jägarna ett socialt ytterst betydelsefullt frivilligt djurskyddsarbete då de i egenskap av praktiska sakkunniga ger polismyndigheterna handräckning. SRVA-verksamhet är till exempel eftersök, avlivande och tillvaratagande av skadade hjortdjur och stora rovdjur samt skötseln av efteråtgärder som situationen kräver. Även fördrivningen av stora rovdjur som förirrat sig till tätorter eller orsakar skada sköts med hjälp av organisationen för handräckning vid högviltsincidenter.

I viltförvaltningslagens motiveringsdel behandlas även jaktvårdsföreningarnas organisering av frivilligarbete närmare. Vad sägs då om organiseringen av frivilligarbetet i lagens motiveringsdel?

Med organisering av frivilligarbete skulle avses alla de åtgärder, med vilka jägarna utan ersättning främjar en hållbar vilthushållning eller gör för samhället nyttiga, enligt jägarnas kunskapsgrund lämpliga uppgifter. Utmärkta exempel på frivilligarbete är ovan nämnda högviltshandräckning (SRVA) och nätverket av kontaktpersoner för stora rovdjur. Med främjande av frivilligarbete avses till exempel de viltinventeringar som jägarna utför och övrigt främjande och koordinering av viltvården på jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområde.

Förvaltningsförfarande som tillämpas på offentliga förvaltningsuppgifter

Ovan presenterades jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter. För skötseln av jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas lagstiftning som gäller förvaltningsuppgifter enligt följande lagar:

Angående språket som används i jaktvårdsföreningarna gäller det som föreskrivs i 25 § i språklagen (423/2003).  Språkbruk som hör till god förvaltningssed och övrigt förvaltningsförfarande granskas närmare under lektion 6.

Beslut gällande överklagande och omprövningsbegäran

I 90 § i jaktlagen föreskrivs om omprövnings och överklagandebestämmelser. I viltförvaltningslagen föreskrivs om omprövningsförfarande och överklagande på beslut som fattats av Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningen.

När kan man tillämpa omprövningsförfarande gällande beslut av jaktvårdsföreningen?

Omprövningsförfarande (VFL 30 §) kan tillämpas på jaktvårdsföreningens beslut om godkännande av jägarexamen eller skjutprov. Omprövning av jaktvårdsföreningens beslut söks från Finlands viltcentral.

Enligt (RHL 31 §) får sådana beslut av Finlands viltcentral som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning överklagas. Beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Exempel på omprövningsförfarande kan vara ett överklagande hos Finlands viltcentral om godkännande av skjutprov. Beslut som Finlands viltcentral meddelat med anledning av begäran om omprövning kan överklagas hos den regionala förvaltningsdomstolen och eventuellt hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Avgifter som tas ut för prestationer

Jaktvårdsföreningen tar ut avgifter för vissa offentliga förvaltningsuppgifter som till exempel jägarexamen. Aspiranterna betalar den avgift som föreskrivs i förordningen om jägarexamen innan examen avläggs.  I 33 § viltförvaltningslagen konstateras att för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas prestationer ska lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas.

Om avgifterna för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter föreskrivs i en förordning. I förordningen anges exempelvis avgiftens belopp gällande avläggande av jägarexamen.  Förordningen är i kraft 1.1.2017–31.12.2019.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017-2019 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1463/2016)

Box// Avgifter som jaktvårdsföreningarna tar ut:

1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,

3) 15 euro för ett sådant intyg över skjutprov som utfärdats för en utlänning och som avses i 21 § i jaktlagen,

4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen (1/1998).

Därtill omfattas jaktvårdsföreningarna av andra offentligrättsliga prestationer (4 § 2 mom.).

 • För en kopia av eller ett nytt intyg över ett jaktkort eller skjutprov tas ut en avgift på 15 euro.

Obs! För att ersätta ett borttappat jaktkort skaffar man ett nytt jaktkort via Jägarregistret och avgiften uppbärs av Jägarregistret. I tjänsten Oma riista har jägaren kontinuerligt tillgång till ett avgiftsfritt elektroniskt jaktkort, som vid behov kan visas på en smarttelefon. Därtill kan man från tjänsten skriva ut en kopia av jaktkortet. Tilläggsuppgifter om jaktkortet hittar du här.

 

Oma riista-tjänstens elektroniska jaktkort fungerar i mobilen. Det går också att via tjänsten skriva ut en kopia på jaktkortet för att ersätta ett borttappat eller trasigt jaktkort.