Jaktvårdsföreningen som utövare av offentlig makt

Preview

 

Vad är en jaktvårdsförening och vilka är de lagar, regler och anvisningar som bestämmer och styr dess verksamhet? Under lektionen granskas jaktvårdsföreningen som offentlig maktutövare. Ämnena under lektionen är den juridiska definitionen av en jaktvårdsförening, de lagar som styr dess verksamhet samt jaktvårdsföreningens ställning som en del av den offentliga viltkoncernen. Under lektionen presenteras de lagar och paragrafer som är av betydelse för jaktvårdsföreningen och dess verksamhet samt anvisningarna av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, vilka styr jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Under lektionen presenteras också Finlands viltcentrals uppgifter och viltcentralens förvaltningsmässiga relation till jaktvårdsföreningarna. Via länkarna kan man läsa den uppdaterade lagstiftningen på Finlex sidor.

Den juridiska definitionen av en jaktvårdsförening

Jaktvårdsföreningarna har varit en del av den moderna medelbara offentliga förvaltningen sedan år 2011, då viltförvaltningen reformerades.

I viltförvaltningslagen som då trädde i kraft föreskrivs om jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter liksom även om övriga uppgifter.

Jaktvårdsföreningarnas verksamhet leds och övervakas av Finlands viltcentral. Den högsta ledningen av och tillsynen över jakt- och viltvårdsverksamheten ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

Jaktvårdsföreningen är en självständig aktör vars verksamhet grundar sig på eget initiativ av jägare som betalat jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. En förening har alltid sitt eget geografiska verksamhetsområde. Jaktvårdsföreningen har en styrelse och en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren är enligt lagen alltid anställd i arbetsavtalsförhållande av jaktvårdsföreningen.

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.

Jaktvårdsföreningarna är offentligrättsliga föreningar som är inrättade genom lag. För dem tillämpas föreningslagen (503/1989) endast till de delar som föreskrivs i viltförvaltningslagen. Jaktvårdsföreningarna är inte per definition registrerade föreningar.

 

Finlands viltcentrals uppgifter i förhållande till jaktvårdsföreningarna

Finlands viltcentral leder och övervakar jaktvårdsföreningarnas verksamhet. Liksom för jaktvårdsföreningarna stadgas även viltcentralens verksamhet i viltförvaltningslagen.

En av Finlands viltcentrals uppgifter är att stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet till exempel genom regional rådgivning. Därtill har Finlands viltcentral lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter, som är förknippade med jaktvårdsföreningsverksamheten. Enligt 2 § 1 mom. i viltförvaltningslagen  har Finlands viltcentral följande uppgifter:

  • tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktövervakare i jaktvårdsföreningarna
  • tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktvårdsföreningarnas examinatorer för jägarexamina och skjutprov
  • tillsättande och ledning av samt tillsyn över företrädarna för jaktvårdsföreningarna vid terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen (105/2009).
  • allmän tillsyn över jaktvårdsföreningarnas verksamhet.

Till Finlands viltcentral hör förutom ovan nämnda offentliga förvaltningsuppgifter övriga i viltförvaltningslagen eller andra lagar föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Viltcentralen ansvarar för jägarnas gruppförsäkring och ett tillräckligt till uppgiften anknutet försäkringsskydd för de funktionärer som viltcentralen tillsatt i jaktvårdsföreningarna.

 

 

 

Förvaltningsplanerna är viltvårdens arbetsredskap

Förvaltningsplanerna för viltstammarna är viktiga arbetsredskap för jaktvårdsföreningarna. Viltvården grundar sig på förvaltningsplanerna för viltstammarna.

Förvaltningsplanerna styr och är riktgivande för till exempel skötseln av älgstammen och är grundläggande redskap i finländsk viltpolitik. De svarar också mot internationella utmaningar, som till exempel internationella förvaltningsplaner för flyttande viltfågelarter.

Förvaltningsplanerna görs enligt principerna för deltagande beredning. I praktiken betyder detta att man vid upprättandet av förvaltningsplanerna ordnar omfattande hörande av alla parter och olika intressentgrupper. Hörandena kan ske via Internet eller på möten. Genom hörandena sammanjämkas ofta även sinsemellan motstridiga mål och förväntningar i anknytning till skötseln av viltstammarna.

Förvaltningsplanerna kan du läsa här.

 

Föreningarnas verksamhet styrs av lagar och anvisningar av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningarna använder offentlig makt vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter, för vilka gäller samma lagar som för användning av annan offentlig makt. Med tanke på verksamheten är det bra att känna till de grundläggande principerna och reglerna för utövande av offentlig makt, vilka skapar grunden för en god förvaltning.

Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga på lag. I all offentlig verksamhet ska lag noggrant iakttas. I praktiken betyder detta att de offentliga förvaltningsuppgifter som jaktvårdsföreningen utför och beslut gällande användning av medel omfattas av föreskrifterna i grundlagen gällande till exempel behandling av och beslut i ett ärende och behandlingens offentlighet. Det går alltid att överklaga eller söka ändring i jaktvårdsföreningens beslut, vilket gör att besluten ska tas med omsorg. Jaktvårdsföreningarna har också ansvar för miljön, enligt 20 § i grundlagen.

Finlands viltcentrals chef för offentliga förvaltningsuppgifter ger jaktvårdsföreningarna anvisningar angående verksamheten, vilka grundar sig på lagen. Anvisningarna av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter gäller till exempel tillsättandet av tjänstemän, jaktövervakning och ordnande av skjutprov och jägarexamina.

Anvisningarna av chefen för offentliga förvaltningsuppgifter tillställs jaktvårdsföreningarna och är sammanställda i dokumentarkivet.

 

Viktiga paragrafer i grundlagen gällande offentlig makt

Grundlagen 21 §

  • Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.
  • Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.

Grundlagen 14 § 4 mom.

  • Det allmänna skall främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv.

Grundlagen 20 §, Ansvar för miljön

  • Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.
  • Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

 

Övriga centrala lagar ur jaktvårdsföreningarnas synvinkel

Ovan presenterades lagar ur synvinkeln för skötseln av jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Jaktvårdsföreningarnas uppgifter kopplas förutom till det som anges ovan även till många olika lagar och förordningar, som anknyter till såväl jakt som till exempel viltförvaltning.

De lagar som är av störst betydelse för aktörerna är sammanställda i infoboxen nedan. Det är viktigt att känna till de bestämmelser och principer i lagarna som är centrala för jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt jaktvårdsföreningens ställning som en del av viltförvaltningen och enheterna. Genom att känna till principerna för god förvaltning är det också lättare att utföra arbetet i föreningarna. Den här kursen tar också delvis upp innehållet i lagarna genom att granska jaktvårdsföreningarnas verksamhet och aktörer i förhållande till de lagar som reglerar dem. Finlands viltcentral informerar samtidigt jaktvårdsföreningarna om lagförändringar gällande till exempel jaktvårdsföreningarnas verksamhet och jakten. Du kan läsa mer i de lagar och förordningar som är sammanställda nedan genom att klicka på länken.