Beståndsvårdssystemet

Preview

Reglering av älgstammen genom jakt är en årligen återkommande enorm ansträngning, till vilken hör en omsorgsfull förhandsplanering såväl i viltförvaltningen som i jaktföreningarna/-sällskapen. I beskattningsplaneringen har jaktvårds-föreningarna och deras gemensamma samarbete på älgförvaltningsområdesnivå en betydande roll. Planeringsskedet för beskattningen infaller under våren innan tidsfristen för ansökning om jaktlicens löper ut. Den praktiska jakten är den viktigaste fasen i skötseln av älgbeståndet, det är då man verkställer planerna. Det väsentliga är, att varje jägare har tillräcklig sakkännedom om, hur jakten inverkar på den kvarvarande stammen och dess struktur.

Beståndsvårdssystemet (PDF)