Björnen går på skogen.

Bild: Hannu Huttu

Författningar gällande jaktledning:

 

Jaktlagen 30 §

Jaktledare

Den som fått jaktlicens för hjortdjur och den som beviljats dispens för jakt på varg, brunbjörn, järv eller lodjur ska utse en jaktledare och ett behövligt antal vice jaktledare.  Var och en som deltar i jakten är skyldig att iaktta de föreskrifter som jaktledaren meddelar. Jaktledaren får förbjuda personer som inte iakttar hans eller hennes föreskrifter att delta i jakten.

Bestämmelser om hur jaktledare och vice jaktledare utses, anmäls till den behöriga jaktvårdsföreningen, deras skyldighet att närvara vid jaktevenemanget och jaktledarens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

Jaktförordningen 23 §

Jaktledarens uppgifter

…Jaktledaren för jakt på björn, varg, järv eller lodjur ska:

1) planera de praktiska arrangemangen under jakten,

2) ge dem som deltar i jakten behövliga föreskrifter om jakten och säkerhetsåtgärderna under jakten,

3) se till att villkoren i dispensen för jakt och bestämmelserna om jakt iakttas.

Den som beviljats dispens för jakt på varg ska innan jakten inleds skriftligen meddela jaktvårdsföreningen vem som är jaktledare samt vice jaktledare.

Vid jakt i sällskap ska antingen jaktledaren eller en vice jaktledare vara närvarande. Jaktledaren eller vice jaktledaren behöver dock inte vara närvarande om jakten bedrivs som vaktjakt. Med jakt i sällskap avses ett jaktevenemang där fler än en jägare är närvarande.

 

Ledning av jakt på stora rovdjur i praktiken

Jaktledaren ska:

  • Omsorgsfullt sätta sig in i dispensbeslutet och de villkor som anges i det
  • Planera för en trygg fångst
  • Ge tydliga anvisningar gällande fångsten, vilka alla deltagare ska följa
  • Ge tydliga anvisningar om vilka individer fångsten ska inriktas på
  • Ge noggranna anvisningar för intern och extern informationsförmedling
  • Försäkra sig om att de som deltar i fångsten uppfyller bestämmelserna i jaktlagen och föreskrifter utfärdade med stöd av den (vapen, patroner, skjutprov o.s.v.)
  • Försäkra sig om att det under jakten används endast sådana fångstredskap och fångstmetoder som anges i jaktlagen och i föreskrifter i enlighet med lagen.
  • Försäkra sig om att det vid fångsten i övrigt iakttas vad som bestäms i jaktlagen och i föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.
  • Sköta om nödvändiga anmälningar till dispenshavaren i enlighet med villkoren i dispensen

Var och en som deltar i jakten ansvarar för sitt eget handlande.

Lagstiftningen gällande jaktledning vid jakt på stora rovdjur är i det närmaste identisk med lagstiftningen för jaktledning vid hjortdjursjakt. Den praxis som gäller vid jaktledning vid hjortdjursjakt gäller även vid ledning av jakt på stora rovdjur. Det är skäl för jaktledare av jakt på stora rovdjur att bekanta sig även med utbildningsmaterialet för jaktledare vid hjortdjursjakt: Jaktledarens grundkunskaper