Villisian metsästys ja kannanhoito

Esikatselu

Suomessa villisikaa metsästetään pääasiassa vahtimalla ruokintapaikalta sekä pysäyttävien koirien avulla. Mannereurooppalainen ajometsästys lienee meillä harvinaisempi pyyntimuoto villisian kohdalla.

Metsästys pysäyttävällä koiralla on tehokas pyyntimuoto erityisesti lumikeleillä
Vahtimismetsästystä maissiruokinnalta, joka on toteutettu pienimuotoisena houkuttelutarkoituksessa

 

 

Villisian metsästys on haastavaa pyyntimuodosta riippumatta. Kannanhallinnan kannalta keskeistä on, että metsästysseurat tekevät  seurarajat ylittävää yhteistyötä villisikojen liikkeiden seurannan sekä metsästyksen osalta. Riittävän laajalla alueella tehtävä yhteistyö on edellytys villisikakannan hallintaan metsästysmuodosta riippumatta.

 

Lähettävät riistakamerat antavat reaaliaikaista tietoa oman alueen ruokintapaikoilla vierailevista villisioista

Vahtimismetsästys mahdollistaa valikoivan pyynnin ja aiheuttaa vähemmän liikehdintää villisioissa. Metsästys koirilla puolestaan on tehokas pyyntimuoto erityisesti toteutettuna yhteistuumin naapuriseurojen kanssa. Saaliin valikointi on koirapyynnissä kuitenkin lähes mahdotonta.

Kannanhallinnan kannalta villisikoja tulisi kaataa tasaisesti kaikista ikäluokista, mutta painottaa verotusta aikuisiin naaraisiin – ei kuitenkaan johtavaan naaraaseen. Vallitsevan käsityksen mukaan villisikalaumaa johtaa emakko, jonka kaatamista tulisi pyrkiä välttämään. Johtavan emakon kaataminen voi johtaa lauman levittäytymiseen sekä porsastuoton kasvuun. Villisikojen laumakoko ja laumarakenne kuitenkin vaihtelevat suuresti, joten yksiselitteistä ohjetta valikoivaan metsästykseen ei ole olemassa.

Suomen olosuhteisssa villisian metsästys pysäyttävillä koirilla lienee kannanhallinnan kannalta ensisijainen pyyntimuoto, sillä hyvissä olosuhteissa koirapyynnillä voidaan saada saalista sellaisia määriä, että sillä on villisikakannan hallinnan kannalta merkitystä. Erityisesti tämä pitää paikkansa alueilla, joille ei ole muodostunut vakituista villisikakantaa. Yhteistyö seurojen kesken on pyyntimuodosta riippumatta avainasemassa.

Metsästysseurojen on syytä päivittää vuokrasopimuksensa siten, että villisika tulee niissä huomioiduksi. Varminta on mainita villisika sopimuksissa erikseen, ellei vuokrasopimus koske kaikkea metsästystä.

Naapuriseurojen kanssa kannattaa laatia yhteiset pelisäännöt villisian metsästyksen osalta. Sopimuksen tulee kattaa ainakin jälkien etsimiseen sekä yhteisjahtien osallistumiseen liittyviä asioita.

Voidaan sopia, että seuran alueella jälkien etsiminen on mahdollista oman seuran jäsenen luvalla/läsnäollessa kaikkien niiden seurojen kesken, jotka lähtevät sopimukseen mukaan. Lisäksi porukkajahtiin kannattaa osallistuminen sallia myös naapuriseurojen jäsenille ilman vieraskorttia vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.