Pienpetojen ja rauhoittamattomien lintujen pyynti

Esikatselu

Vesilintukantojen koko ja metsästyskestävyys riippuu karkeasti kolmesta päätekijästä:

 • Elinympäristöjen määrä ja laatu
 • Predaatio
 • Metsästys

Elinympäristön määrään ja laatuun voidaan vaikuttaa kosteikkoja perustamalla, kunnostamalla ja hoitamalla sekä huolehtimalla myös kosteikkoja ympäröivien alueiden laadusta pesintä- ja poikueympäristöinä.

Metsästyksen tulee olla kestävää ja oikein suunniteltua sekä kohdistua kannan tuottoon.

Predaatio on osa luonnon kiertokulkua, ja luontaisilla pedoilla on paikkansa Suomen luonnossa. Elinympäristömuutosten ja maankäytön seurauksena vesilintujen käytettävissä olevat pesintä- ja poikueympäristöt ovat kuitenkin vähentyneet ja niiden laatu heikentynyt. Samaan aikaan pienpetojen ja varislintujen sekä harmaalokin kannat ovat monin paikoin varsin vahvat. Elinympäristön tarjoaman pesimäsuojan ja poikueympäristöjen ollessa vähissä tai pienpetokantojen erittäin runsaat, pienpedot ja rauhoittamattomat linnut saalistavat tehokkaasti vesilintujen sekä kahlaajien pesiä ja poikasia. Monin paikoin lintujen poikastuotto on erittäin huono vaikka elinympäristö olisi kunnossa.

Pienpedot

Pienpedoista supikoira ja minkki ovat kosteikoilla viihtyviä haitallisia vieraslajeja. Lajit eivät kuulu Suomen luontoon ja ne voivat muodostaa hyvin tiheitä kantoja ja aiheuttaa merkittävää tuhoa linnustolle.

Kotoperäisistä pienpedoista kettu on tehokkain saalistaja, ja tiheä kettukanta on supikoiran ja minkin veroinen uhka kosteikkolinnustolle. Lisäksi näätä verottaa erityisesti koloissa pesivää telkkää ja paikallisesti kärppä voi olla merkittävä peto, varsinkin lintuvesien saarilla.

Tarkemmat lajikuvaukset pienpedoista ja metsästysajat: http://riista.fi/riistatalous/riistakannat/elaimet/petoelaimet/ (riista.fi)

Pienpetojen pyynti

Kosteikon ympärillä kannattaa toteuttaa suunnitelmallista pienpetojen metsästystä. Erityinen painoarvo tulee laittaa kevättalven ja kevään aikana suoritetulle pyynnille, joka kohdistuu lisääntyvään kannanosaan.

Pienpetojen tehopyynti kannattaa ulottaa alueesta riippuen 1-3 kilometrin etäisyydelle kosteikosta, jotta pyynnillä on todellista vaikutusta. Varsinkin Etelä-Suomessa maanomistus ja metsästysalueet ovat varsin rikkonaisia, ja tehokkaan pyynnin järjestäminen edellyttää usein metsästysseurojen välistä yhteistyötä. Tehokas pienpetopyynti on yhteinen intressi, ja tässä asiassa metsästäjien on hyvä tehdä saumatonta yhteistyötä.

Pienpetojen pyyntisuunnitelman sisältö:

 • Sallitut pyyntialueet ja seurojen välinen yhteistyö
  • elävänä pyytävät loukut, hetitappavat raudat (minkki, näätä) ja jalkanaru (kettu)
  • haaskapyynti – vahtiminen (kettu, supikoira)
  • luolapyynti: paikkojen kartoitus (supikoira, kettu)
  • koirametsästys: Ajavilla koirilla ja pysäyttävillä koirilla (kettu ja supikoira)

 

kettu kosteikon reunassa ja lokkeja kosteikon yllä

kuollut kettu lumisessa metsässä

Kettu on tehokas saalistaja, joka nappaa helposti myös aikuisia lintuja. Ketun tehometsästys on tärkeää lintuvesien ja kosteikkojen poikastuotolle. Ketun metsästys ajavilla koirilla, luolista sekä haaskalta vahtimalla ja houkuttelemalla ovat mielenkiintoisia metsästysmuotoja. Kuvat: Mikko Alhainen

Kuva 13_supikoiran loukkupyynti_Mikko Alhainen

KaNu-loukku on tehokas supikoiran pyyntiväline. Elävänä pyytävät loukut tulee tarkistaa päivittäin. Ne kannattaa sijoittaa uomien varteen, vesistöjen rantaviivan tuntumaan tai muulle kulkureitille siten, että pävittäinen tarkastus on vaivatonta. Elektroninen loukkuvahti avaa uusia mahdollisuuksia loukkupyynnin tehostamiseen. Kuva Mikko Alhainen

koullut supikoira ja ase

Supikoira kannattaa poistaa luonnosta aina kun mahdollista. Kaurispassiin tai sorsan iltalennolle ilmestyvän supikoiran tulee aina olla ensisijainen kohde. Kuva Mikko Alhainen.

minkki loukussa

Minkin pyynnissä hetitappavat raudat ovat tehokkaita. Viikottainen tarkistus ja syötitys riittää, ja rautoja voi pitää pyynnissä suurenkin määrän strategisilla paikoilla, kuten silloilla, laitureilla ja rantakivikoissa. Elävänä pyytävät loukut toimivat myös, kun ne sijoittaa helposti tarkastettavalle paikalle. Saaristossa ja ulkoluodoilla koirilla ja lehtipuhaltimilla toteutettu tehopoisto on toimiva menetelmä.