Metsästäjätutkinnon vastaanottajien kertauskoulutus

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN TOIMINNAN PERUSTEET   

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 1 § ja 2 §

Riistahallintolaki 2 §, 10 §,14 §,15 §, 20 §, 21 §, 22 §, 24 §, 25 §, 26 §, 30 §,31 § ja 33 §

Hallintolaki 6-10 §, 27 §, 28 §, 43-46 §, 49 a-g ja 65 §

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §, 11 §, 22 § ja 24 §

MMM:n asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista 2 §

MMM:n asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015-2016

Suomen riistakeskuksen ohje metsästäjätutkintojen järjestämisestä 12.1.2015

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 10 §

LAKI RIISTANHOITOMAKSUSTA JA PYYNTILUPAMAKSUSTA (LRPM) 1 ja 2 §

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/93) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu

osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon, sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto

metsästäjätutkinnon sisällöstä säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

METSÄSTÄJÄTUTKINTOA EI TARVITSE SUORITTAA (LRPM)

henkilön, joka joltakin kuluvaa metsästysvuotta edeltäneeltä viideltä (5) metsästysvuodelta on maksanut riistanhoitomaksun (metsästäjärekisteri)

Suomen kansalaisen, joka saa metsästää Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntaa koskevien säännösten mukaisesti (todistus)

henkilön, joka pyydystää rauhoittamattomia lintuja tai eläimiä, ei tarvitse suorittaa metsästäjätutkintoa

sellaisen ulkomaalaisen, joka kotimaassaan on oikeutettu metsästämään (todistus)

kaksoiskansalaisen, joka toisessa kotimaassaan on oikeutettu metsästämään (todistus)

metsästyskortti ulkomaalaiselle ja kaksoiskansalaiselle tilataan riistanhoitoyhdistyksen kautta vuodeksi kerrallaan

HUOM! ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen tulee suorittaa suomalainen metsästäjätutkinto metsästyskortin saadakseen

RIISTAHALLINTOLAKI

2 §

Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät:

…..

4) riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkinnon vastaanottajien sekä ampumakokeiden vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta;

…..

Suomen riistakeskuksen muut tehtävät:

…..

7) riistanhoitoyhdistysten toiminnan edistäminen ja riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden kouluttaminen;

10 §

Riistanhoitoyhdistykset

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

14 §

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävät

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat:

1)metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen

20 §

Riistanhoitoyhdistyksen muut toimihenkilöt

Riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsästyksenvalvojia, metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden vastaanottajia sekä muita riistanhoitoyhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimihenkilöitä.

21 §

Erityiset koulutusvaatimukset

Metsästyksenvalvojaksi sekä ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on:

1)hyväksytysti suorittanut Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen tehtävän vaatiman koulutuksen; tai

2)hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden nimityksen hakemista Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen tehtävän vaatiman kertauskoulutuksen, jos nimittämistä hakeva on jo aikaisemmin nimitetty vastaavaan tehtävään 1 kohdan perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa mainituista koulutuksista.

22 §

Toimihenkilöitä koskevat rajoitukset

Riistanhoitoyhdistyksen metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Suomen riistakeskus nimittää metsästäjätutkinnon vastaanottajat riistanhoitoyhdistyksen hallituksen esityksestä

Suomen riistakeskus voi peruuttaa nimityksen

24 §

Rikosoikeudellinen virkavastuu riistanhoitoyhdistyksessä

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseniin sekä sen toimihenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun nämä henkilöt hoitavat julkisia hallintotehtäviä tai päättävät riistanhoitoyhdistyksen varojen käytöstä.

26 §

Hallintomenettely Suomen riistakeskuksessa ja riistanhoitoyhdistyksissä

julkisten hallintotehtävien hoitamiseen sovelletaan, mitä hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, saamen kielilaissa ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään.

Suomen riistakeskuksessa ja riistanhoitoyhdistyksissä käytettävästä kielestä on voimassa, mitä kielilain 25 §:ssä säädetään.

30 §

Oikaisuvaatimusmenettely

… metsästäjätutkinnon hyväksymistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Suomen riistakeskukselta siten kuin hallintolaissa säädetään.

TOISIN SANOEN: metsästäjätutkinnon vastaanottajan ratkaisuun tyytymätön voi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan hakea oikaisua kirjallisesti Suomen riistakeskukselta

− Päätöslomakkeessa liitteenä oikaisuvaatimusosoituskaavake

− kerrottava asiakkaille, miten voi tehdä oikaisuvaatimuksen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS_RK_maksuttomat ja rhy_metsastajatutkinto ja ampumakokeet_2015

31 §

Muutoksenhaku

Suomen riistakeskuksen oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta

LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA

julkisuusperiaate: viranomaisten asiakirjat ovat julkisia

asianosaisella on oikeus sellaisen tiedon saantiin, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn

Asiakirjan antamistavat:

kysymyslomakkeet, tunnistuskuvat ja tarkastuskalvot ovat salassa pidettäviä

tutkintokokelaalle tieto voidaan antaa suullisesti tai näyttämällä hänelle oma vastauslomake, ei anneta omaksi

lomakkeita ei näytetä tai anneta sivullisille

RIISTANHOITOYHDISTYSTEN  TYÖJÄRJESTYS

10 §

Suomen riistakeskuksen nimittämät metsästäjätutkintojen vastaanottajat vahvistavat tehtävissään asiakirjat omalla allekirjoituksellaan.

Vakuutusturva

Vakuutusturva metsästäjätutkintojen vastaanottajille tulee erillisen vakuutussopimuksen kautta (RHL 2 §:n 1 momentin 2 kohta)

Vakuutusturva hankittu Ifin kautta

–Ollut voimassa 1.10.2012-

–Toiminnan vastuuvakuutus

–Hallinnon vastuuvakuutus

–Yksityistapaturmavakuutus

Metsästyskortti ei ole pakollinen, mutta erittäin suotava (mm. lainsäädännön seuraaminen Metsästäjä -lehden kautta, riistanhoitoyhdistysten kokousten ja koulutusten osallistumisoikeus, riistanhoitoyhdistys esittää nimitettäväksi toimihenkilönsä)

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS

Vakuutuksen tarkoitus

–Toiminnan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

–Korvausvastuu syntyy pääsääntöisesti huolimattomalla toiminnalla taikka laiminlyönnillä aiheutetusta vahingosta.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

–Oikeusturvavakuutus ei koske itse riidan taikka oikeudenkäynnin kohteena olevia velvoitteita taikka vaateita.

–Vakuutusta voidaan käyttää asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Yksityistapaturmavakuutus

Vakuutettuna ovat metsästyksenvalvojat, ampumakokeiden vastaanottajat, metsästäjätutkinnon vastaanottajat, riistavahinkotarkastajat ja ampuma-aselain 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetut todistusten antajat

Vakuutus on voimassa talkootyössä sekä muun palkattoman työn aikana ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla. Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä talkoo- tai työpaikalle ja takaisin. HUOM! Vakuutuksesta ei korvata tapaturmavakuutuslain tarkoittamaa tapaturmaa.

Vakuutus on toissijainen eli vakuutetun omat henkilökohtaiset tai muut henkilövakuutukset ovat ensisijaisia korvaustilanteessa

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Metsästäjätutkintoja järjestävät ainoastaan riistanhoitoyhdistykset

Riistanhoitoyhdistykset huolehtivat siitä, että on käytettävissä tarpeellinen määrä Suomen riistakeskuksen järjestämän koulutuksen käyneitä metsästäjätutkinnon vastaanottajia (erityistilanteissa voidaan tarvita useita vastaanottajia)

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella järjestetään riittävästi metsästäjätutkintotilaisuuksia

METSÄSTÄJÄTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN

HUOM!

Metsästäjätutkinnot ovat julkisia, ennakolta ilmoitettuja ja kaikille avoimia – ”suljettuja” tutkintotilaisuuksia esim. jollekin erityisryhmälle ei saa järjestää

Tutkintotilaisuuksista tulee tiedottaa julkisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta

kattavin ja välitön jakelu Oma riista -palvelun avulla

tarvittaessa myös muutoin rhy:n päättämällä tavalla

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN TEHTÄVÄT

tarkistaa, että kysymyssarjat ja tarkastuskalvot ovat ajan tasalla Metsästäjän oppaan viimeisimmän painoksen kanssa (toiminnanohjaaja) 1.1.2017 alkaen Metsästäjän käsikirja

(etenkin kaksikielisillä paikkakunnilla) tarjolla sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyssarjoja

selvittää metsästäjätutkintoon osallistujille:

metsästäjätutkinnon suoritustavan ja -ajan (1,5 h)

kysymyksissä yksi oikea vastausvaihtoehto / kysymys

lomakkeiden palautuksen

tarvittaessa osallistujan henkilöllisyyden varmistaminen

kerää tutkintomaksut metsästäjätutkintoon osallistuneilta

valvoo metsästäjätutkinnon suoritustilaisuutta

pyytää sulkemaan kännykät (ja kamerat tms.) ennen tilaisuutta kuvaamisen estämiseksi, kokelaat sijoitetaan hajalleen

tarkistaa vastauslomakkeet ja antaa palautteet tutkintokokelaille

hyväksytyssä kokeessa vääriä vastauksia kahdeksan (8) tai vähemmän

hyväksymiseen oikeuttava vähimmäispistemäärä 60 kysymystä käsittävässä metsästäjätutkinnossa on 52 pistettä

Tekee päätöksen sekä hyväksytystä että hylätystä metsästäjätutkinnostaantaa tarvittaessa todistuksen metsästäjätutkinnon suorittamisesta

voi myös luovuttaa metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneille ja metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin käyneille diplomin metsästäjätutkinnon suorittamisesta

−diplomeja on saatavissa Suomen riistakeskuksesta

selvittää riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden perusteet

−Pääasiallisen metsästys- tai kotipaikan mukaan

selvittää riistanhoitomaksun voimassaoloajan (suorituspäivästä meneillään olevan metsästysvuoden loppuun)

ilmoittaa hylätyksi tulleille seuraavan metsästäjätutkintotilaisuuden ajankohdan ja paikan

huolehtii tutkintotilan jäämisestä asialliseen kuntoon

palauttaa metsästäjätutkintoaineiston ja tutkintoon osallistuneilta perityt tutkintomaksut riistanhoitoyhdistykseen

MMM:N ASETUS SUOMEN RIISTAKESKUKSEN JA RIISTANHOITOYHDISTYSTEN JULKISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN MAKSUISTA
3 §

Metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta

perittävästä maksusta säädetään

MMM:n asetuksella. Tällä hetkellä maksu on 20 euroa/koekerta

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN SALASSA PIDETTÄVÄT LOMAKKEET

−A-kysymyslomake

−B-kysymyslomake

−A-tunnistuskuva

−B-tunnistuskuva

−A-tarkastuskalvo

−B-tarkastuskalvo

METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN LOMAKKEET

kysymyslomakkeet, lajitunnistuskuvat ja tarkastuskalvot

tutkinnon todistus ja diplomi (saa Suomen riistakeskukselta)

Metsästäjärekisterin ilmoitusvihko (rhy)

sähköinen ilmoitus metsästäjärekisteriin (suositeltavin)

−tilityslomake palkkioille ja maksuille

MUUTA TARVITTAVAA

Vaihtorahaa

lyijykyniä ja pyyhekumeja

tieto seuraavista metsästäjätutkinnoista (riista.fi)

luettelo riistanhoitoyhdistyksistä (kannattaa hakea riista.fi, kokelas voi olla kaukaakin saapunut)

ERIKOISTAPAUKSET

metsästäjätutkinnon vastaanottajan jääviys (HL 28 §)

virkamiehen puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi tai virkamiehelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso (esimies tai alainen)

lukihäiriöiset voivat suorittaa tutkinnon suullisesti

lukihäiriö todennettava ja ilmoitettava etukäteen, jotta paikalle tiedetään kutsua ylimääräinen vastaanottaja

ulkomaalaiset saavat käyttää tulkkia tutkinnon suorittamiseen

kulut maksaa tulkin käyttäjä (varaa rhy)

tulkin mahdollinen jääviys on otettava huomioon (HL 65 §)

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

toimittaa luettelon metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittaneista metsästäjärekisterin ylläpitäjälle

taltioi käytetyt kysymyslomakkeet riistanhoitoyhdistyksen arkistoon kuudeksi metsästysvuodeksi, jonka jälkeen ne voidaan hävittää

riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tilaa ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskortin metsästäjärekisteristä

säilyttää metsästäjärekisterin toimittamia maksuntarkkailulistoja (salassapidettävä)

Kiitos osallistumisesta!