Kosteikkoelinympäristöjen hoito

Esikatselu

Kosteikkoelinympäristöjen hoito

Vesilintujen elinympäristöä ovat kosteikot ja niiden lähialueet. Kosteikko on laaja termi, joka vesilintujen näkökulmasta kattaa kaikki vesikasvillisuutta kasvavat vesialueet kuten pelto-ojat, rakennetut kosteikot, lintuvedet, rehevät järvet ja matalat ranta-alueet. Kosteikkojen lähiympäristö on myös tärkeää pesimä- ja ruokailualuetta. Vesilintujen elinympäristöjen hoidossa tuleekin kosteikkojen lisäksi pitää huolta myös maatalousympäristön riistaelinympäristöistä sekä hoitaa metsiä riistapainotteisesti. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Kosteikkojen hoito voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan:

  1. Maa- ja metsätalousalueilla toteuttava kosteikkojen kunnostaminen, perustaminen ja hoito. Tavoitteina on mm. riistanhoito, luonnon monimuotoisuus vesiensuojelu sekä virkistys- ja maisema-arvot. Toteuttajina maanomistajat, yhdistykset/metsästysseurat, osakaskunnat sekä muut toimijat.
  1. Lintuvesien kunnostaminen ja hoito. Tavoitteena luonnon monimuotoisuus ja linnustonsuojelu Natura-alueilla. Toteuttajina ympäristöhallinto yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Riistavesilintujen kannanhoidon näkökulmasta sekä maa- ja metsätalouden kosteikoilla että suojelluilla lintuvesillä on yhtä suuri merkitys. Suurin osa yleisistä sorsistamme, kuten sinisorsa, tavi ja telkkä, pesii aivan tavallisilla järvillä ja kosteikoilla. Arvokkaiden lintuvesien merkitys onkin suurin harvalukuisille, vaatelialle ja taantuneille lajeille, kuten punasotka, heinätavi ja jouhisorsa.

Seuraavasta linkistä avautuvassa esityksessä on perusteet maa- ja metsätalousalueiden kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon. Suojeltujen lintuvesien kunnostus ja hoito toteutetaan samoilla periaatteilla, vain suuremmassa mittakaavassa.

Kotiseutukosteikko_Life+kosteikkokoulutus (kosteikko.fi)

Lisätietoa kosteikkoelinympäristöjen hoidosta:

Kotiseutukosteikko LIFE+ sivut: www.kosteikko.fi

Kosteikko-opas: http://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas (slideshare.net)