Ampuma-aselaki 53 a §: Henkilön, jolla on toistaiseksi voimassa oleva lupa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin, pienoisrevolveriin, erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen (lueteltu 9 §:ssä) taikka ampuma-aseeseen, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli (kivääri, haulikko, pienoiskivääri), on viiden vuoden välein toimitettava poliisille selvitys lupaedellytyksen voimassaolosta.

Lupaedellytys on voimassa, jos luvanhaltija edelleen aktiivisesti harjoittaa luvan myöntämisen perusteena ollutta toimintaa (esimerkiksi metsästystä) tai muuta toimintaa, johon kyseistä ampuma-asetta koskeva lupa olisi voitu myöntää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Harrastuksen jatkumisen todistaminen viiden vuoden välein koskee vain:

13.6.2011 tai sen jälkeen myönnettyä pistoolin, revolverin, pienoispistoolin tai pienoisrevolverin lupaa:

  • toimitettava poliisille viiden vuoden välein riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta tai ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta
  • todistusmallit: https://www.poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat

12.7.2017 tai sen jälkeen myönnettyä itselataavaa kertatulta ampuvan kiväärin, haulikon tai pienoiskiväärin lupaa:

  • toimitettava poliisille viiden vuoden välein selvitys harrastuksen jatkumisesta ja lupaedellytysten voimassaolosta.
  • metsästysperusteella hankittu ase: metsästyskortti, selvitys metsästysmahdollisuuksista ja harjoitetusta pyynnistä, varauduttava antamaan selvitys tarpeesta metsästää nimenomaan itselataavalla aseella
  • ampumaurheilu ja -harrastus -perusteella hankittu ase: ampumapäiväkirja, tulosluettelot tms.

Aseen haltijan tulee itse olla aktiivinen selvityksen toimittamisessa, poliisi ei sitä pyydä. Kannattaa siis laittaa itselleen muistutus vaikkapa sähköiseen kalenteriin, jos sellainen on käytössä.

Selvityksiä tarvitaan vain yksi, vaikka aseita olisi useampi.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen on maksutonta ja dokumentit voi toimittaa myös sähköisesti poliisilaitoksen kirjaamoon.

Lakimuutos tuli voimaan 15.7.2019